Monthly Archives: November 2015

Lời cổ nhân

Người lo cứu đói ngươi về nên mổ thịt đem bán. Cộng với tiền ta cho đặng tậu con khác. Lưu Toàn nhận liền, cúi lạy rồi lui về. Hôm sau Bao Công sai thơ lại thảo yết thị dán khắp mấy làng,... Read More

Ô nhiễm

Chuỵện vui: “Ô NHIỄM” BÙI TIẾN ĐẠT – SK và ĐS năm 1996 Gần đây, ta nghe nói nhiều đến ô nhiễm môi trường. Đây là trên lĩnh vực vĩ mô- Còn theo tôi không khí trong mỗi gia đinh cũng... Read More