Monthly Archives: January 2016

Tình cờ

Tình cờ là những khi ta không định mà bắt gặp, bất chợt nhìn thấy chứ không có chủ định. Đó là những tài liệu sống để tìm ra một sự thật… Ngày 20 tháng 6 năm 1996 tôi đến thăm người... Read More