Monthly Archives: May 2016

Kim tiền thảo

Kim tiền thảo (OtsmođPum ttyracdoium (Oflb) Merr) thuốc họ Đàu (Fabaceae), tên khác là đồng tiền lông mắt trâu vảy rồng, đây sâm lồng (Quảng Nam-Đà Nẵng). bươm bướm (Quảng Ninh), là một cây cỏ, mọc... Read More

Vui cười

Em gái bị lên sởi Trong một tiết học ngoại khóa của học sinh Hà Nội, một học sinh thưa với thấy giáo: ( . – Thưa thầỳ, em gái em bị lên sới ạ. Thầy giáo thông cảm: – Thôi được, tôi... Read More